SMISAO ŽIVOTA JE SAM ŽIVOT…

TAMOiOVDE_____________________________________________________________________________________________

For­mu­le lju­ba­vi-Partner kao smisao života

 Lju­bav, kao emo­ci­o­nal­na si­la ko­jom se mi lju­di po­ve­zu­je­mo jed­ni sa dru­gi­ma, či­ni da smo jed­ni dru­gi­ma emo­ci­o­nal­no va­žni. Upra­vo za­hva­lju­ju­ći ose­ća­nju lju­ba­vi i od­no­su lju­ba­vi, mno­gi na­ši po­stup­ci do­bi­ja­ju svoj du­blji smi­sao.

Ali, da li je i sa­ma lju­bav pre­ma part­ne­ru isto što i smi­sao ži­vo­ta. Mno­gi ve­ru­ju da je­ste. Ve­ru­ju da je upra­vo ta­kva lju­bav naj­vi­ši ili naj­sna­žni­ji ste­pen lju­ba­vi.

Iz­ja­va: Ti si smi­sao mo­ga ži­vo­ta, od­no­sno: Ne mo­gu da za­mi­slim ži­vot bez te­be, sva­ka­ko da mo­že da pri­ja kao znak ve­li­ke i sna­žne lju­ba­vi, ali mo­že i da pla­ši. S ta­kvim iz­ja­va­ma oso­ba u stva­ri po­ru­ču­je: Ja sam za­vi­sna od te­be ta­ko da je moj ži­vot bez te­be ne­mo­guć. Ta­ko na­sta­je za­vi­snost od dru­ge oso­be, za­vi­snič­ka lju­bav.

Ka­da je oso­ba uve­re­na da je smi­sao nje­nog ži­vo­ta da je vo­li ne­ko od­re­đen, ona je sprem­na da pre­đe pre­ko bi­lo ko­je gra­ni­ce ka­ko bi tu lju­bav ostva­ri­la ili sa­ču­va­la. Bi­ti bez lju­ba­vi ta­kve oso­be je za nju ka­ta­stro­fa – be­smi­sle­no bi­ti­sa­nje. Uko­li­ko je part­ner na­pu­sti ili umre, ta­kva oso­ba ne­će bi­ti sa­mo tu­žna zbog gu­bit­ka oso­be ko­ju još uvek vo­li, već će ose­ća­ti de­pre­si­ju zbog be­smi­sla da­ljeg ži­vlje­nja. A ta­da sa­mo­u­bi­stvo mo­že po­sta­ti pri­vlač­na ide­ja.

Foto: http://www.milivojevic.info

Ako oso­ba iz­ja­vi: Moj ži­vot ima smi­sla sa­mo dok me On vo­li, a ako pre­sta­ne da me vo­li, on­da ću se ubi­ti, ona tvr­di da je Nje­go­va lju­bav uslov nje­nog po­sto­ja­nja. Re­ći da će ne­ko ži­ve­ti sa­mo ako i sve dok je da­ti uslov is­pu­njen je­ste isto što i re­ći da ne­ko ne že­li da ži­vi uko­li­ko da­ti uslov ni­je is­pu­njen. Iz tog raz­lo­ga psi­ho­te­ra­pe­u­ti u ra­du sa lju­di­ma če­sto za­u­zi­ma­ju čvrst stav da je ve­o­ma po­gre­šno da ne­ko sam se­bi uslo­vlja­va pra­vo na sop­stve­ni ži­vot is­pu­nje­njem ne­ka­kvog uslo­va. Pra­vo na ži­vot mo­ra bi­ti bez­u­slov­na ka­te­go­ri­ja.

 Smi­sao ži­vo­ta je sam ži­vot.

I ro­di­te­lji če­sto svo­joj de­ci po­ru­ču­ju da su im ona smi­sao ži­vo­ta. Sve to u že­lji da im po­ka­žu i do­ka­žu ko­li­ko ih vo­le. A on­da ka­da ta de­ca od­ra­stu i ka­da se po­la­ko pri­pre­ma­ju da se odvo­je od svo­jih ro­di­te­lja i za­poč­nu sa­mo­stal­ni ži­vot, mo­gu ose­ća­ti kri­vi­cu što svo­jim ro­di­te­lji­ma od­u­zi­ma­ju „smi­sao” nji­ho­vog ži­vo­ta. Ne­ki ro­di­te­lji, u že­lji da spre­če gu­bi­tak „smi­sla” vla­sti­tog ži­vo­ta, na raz­li­či­te na­či­ne ne­sve­sno za­bra­nju­ju de­ci da ko­nač­no od­ra­stu i da se odvo­je.

Uosta­lom, mit o lju­ba­vi ko­ja do­no­si sre­ću je to­li­ko pro­žeo za­pad­nu ci­vi­li­za­ci­ju da smo ko­lek­tiv­no po­br­ka­li sred­stvo i cilj. Ume­sto da lju­bav bu­de jed­no sred­stvo, emo­ci­ja ko­ja nas po­ve­zu­je dok za­jed­nič­ki pu­tu­je­mo kroz ži­vot, ona je po­sta­la cilj ko­jem se te­ži. Naš ko­lek­tiv­ni fan­ta­zam ostva­re­nja ve­li­ke i traj­ne lju­ba­vi za nas je isto što i sre­ća ko­joj ne­ma kra­ja, ko­nač­no is­pu­nje­nje ži­vot­nog smi­sla.

Zo­ran Mi­li­vo­je­vić

Izvor: ПолитикаOnline2 thoughts on “SMISAO ŽIVOTA JE SAM ŽIVOT…

 1. Hvala na odvažnom i iskrenom ovde iznetom mišljenju, koje je oplemenilo inicijalnu temu, kako reče i ti, kompleksnu-ljubav.
  Bez izvinjavanja za količinu napisanog. Drago mi je uvek da Ovde vidim i pročitam što više promišljanja.
  Kako i sama vidiš,jedina si se odvažila da govoriš o tome.

 2. Kakva tema! Kompleksna da valjda kompleksnija ne može biti. Po meni, problem je što su pobrkane babe i žabe. Ljubav kako se danas mahom praktikuje nema dimenziju bezuslovnosti, shvatanje ljubavi je podleglo konzumerskim trendovima i svelo se na vlasničke odnose. Postalo je i super izgovor za izbegavanje odgovornosti, pre svega ka sopstvenom životu. Greška je u samom startu kad se pod „tražim ljubav“ stavi samo perspektiva: da budem voljen/a. Koliko nas traži ljubav da bi volelo? A pravi smisao ljubavi je voleti, dakle emitovati. Jer osećaj koji imamo kad volimo je ono što nam daje krila, obogati život. „Ti si smisao mog života“ je bezobzirna manipulatorska emocionalna ucena koja nikakve veze s ljubavlju nema.

  Mada, nisam sigurna koliko bi se nekome svidelo da mu kažem: „Ljubavi, stvarno te volim, ali svet će postojati i biće lep i ako odeš. Mislim, malo ću odbolovati, ali život ide dalje“ 🙂 . Dakle, ljudski ego je taj koji pravi dar-mar, a mi ga neštedimice pothranjujemo, umesto da težimo stvarnom smislu ljubavi, koja je, inače, naša prirodna potreba – da naglasim, da volimo. A kad volimo,prirodno nam je da činimo lepe stvari, jer nas to usrećuje. Super je kad usreći još i onog kome je upućeno.

  Nego, još se otvara pitanje primanja ljubavi. Dodje neko i kaže: „Molim te, samo mi dozvoli da te volim, ništa više od toga“. Koliko ljudi je u stanju da to podnese? Da ne podlegne stanju panike i odbijanja i preispitivanja zašto to taj neko čini, šta će tražiti itd…itd. Dakle, da li uopšte umemo da volimo? I da li umemo da primimo ljubav?

  Možda nisam normalna, ali ja dete učim da je moja ljubav ka njemu beskrajna i da baš zato želim da ga vidim srećnog, samostalnog, u lepoj vezi jednog dana, kako voli i ume da bude voljen, živi svoj život i da to važi bez obzira na to ima li ili nema mene. Obaveza mu je da uči da u životu bude srećan zato što JESTE.

  Odužih, bolje da sam post napisala. A nisam ni delić svih aspekata ljubavi dotakla. Izvinjenje domaćinu :-). I apel svima: volite se, ljudi, jer je sve mnogo lepše kad imate koga da volite. A ako ste voljeni smatrajte da ste dobili BINGO 🙂 🙂 🙂 .

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s